DOCUMENT. Propuneri privind organizarea manifestărilor politico-educative și cultural-artistice pentru sărbătorirea Zilei Internaționale a Femeii în R.S. România

Consiliul Național al Femeilor
din Republica Socialistă România

În acest an sărbătorirea Zilei Internaționale a Femeii are loc în atmosfera de puternică angajare patriotică, revoluționară, de muncă entuziastă și responsabilă cu care femeile, împreună cu întregul nostru popor, acționează pentru transpunerea în viață a istoricelor hotărâri ale Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a Textelor și orientărilor de inestimabilă valoare teoretică și practică, cuprinse în magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești din 28-30 noiembrie 1988.
În cadrul manifestărilor politico-ideologice și cultural-educative organizate cu prilejul Zilei de 8 Martie se va aduce un vibrant omagiu, expresie a sentimentelor de înaltă prețuire, de aleasă stimă și profundă recunoștință pe care milioanele de femei, de pe tot cuprinsul patriei, le nutresc față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Erou între eroii neamului, patriot înflăcărat și revoluționar consecvent, strălucit ctitor al României moderne, care și-a consacrat întreaga viață și activitate luptei poporului român pentru îndeplinirea aspirațiilor sale de libertate, democrație și pace, pentru edificarea socialismului și comunismului, de numele căruia sunt legate toate marile izbânzi ale epocii de glorie intrată pentru totdeauna în istorie drept EPOCA CEAUȘESCU.
Cu acest prilej, femeile țării vor aduce un fierbinte omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al CC al PCR, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național al Științei și Învățământului, eminent militant revoluționar, om de știință de înalt prestigiu internațional, pentru eroica sa activitate consacrată propășirii patriei, binelui și fericirii poporului, pentru contribuția sa de inestimabilă valoare la elaborarea și înfăptuirea politici interne și externe a partidului și statului nostru, la fundamentarea și aplicarea planurilor și programelor de dezvoltare economică și socială a țării, la înflorirea științei, învățământului și culturii, la afirmarea demnă a României în lume.
Desfășurate sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid, acțiunile prilejuite de sărbătorirea Zilei Internaționale a Femeii vor determina în acest an, în care va avea loc împlinirea a 50 de ani de la marea demonstrație antirăzboinică și antifascistă de la 1 Mai 1939, în conducerea căreia un rol deosebit au avut tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, Congresul al XIV-lea al partidului și a 45-a aniversare a actului istoric de la 23 August, mobilizarea mai amplă a maselor de femei la îndeplinirea programelor de dezvoltare socialistă a patriei, elaborate sub conducerea secretarului general al partidului, pentru îndeplinirea exemplară, ritmică, integrală, la toți indicatorii planului pe anul 1989, pentru a-și spori contribuția la transpunerea neabătută în viață a politicii partidului, la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România. Un accent deosebit se va pune pe realizarea producției fizice, cu prioritate a producției pentru export, pentru înfăptuirea prevederilor din programele de organizare și modernizare, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor materiale, valorificarea superioară a materiilor prime, ridicarea eficienței întregii activități economice, prin aplicarea principiilor autoconducerii și autogestiunii, autofinanțării, întărirea ordinii, disciplinei, a responsabilității față de apărarea proprietății socialiste.

„Masele de femei“, chemate să contribuie la înfăptuirea obiectivelor partidului
În acțiunile ce se vor organiza, o atenție deosebită se va acorda mobilizării maselor de femei de la sate pentru a participa cu răspundere la înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, a orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la realizarea și depășirea planului de dezvoltare a agriculturii în 1989, pregătirea temeinică a campaniei agricole de primăvară, creșterea responsabilității cadrelor din această ramură de bază a economiei naționale, în vederea obținerii în acest an a celor mai mari producții agricole vegetale și animale. Totodată, vor fi larg popularizate noile măsuri adoptate la ședința Comitetului Politic Executiv al CC al PCR, la inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, privind mărirea fondului de cereale destinat retribuirii în natură a cooperatorilor.
Prin conținutul lor, manifestările politico-educative trebuie să contribuie la dezvoltarea conștiinței socialiste a femeilor, pentru creșterea spiritului revoluționar, pentru promovarea eticii și echității socialiste.
Pornind de la înalta răspundere față de viitorul poporului nostru, față de menținerea tinereții și vigorii națiunii, se vor organiza acțiuni care să contribuie la întărirea familiei, pentru ca femeile să-și îndeplinească nobila misiune de a aduce pe lume și a crește cât mai mulți copii, care să asigure continuitatea neamului românesc, de a educa tinerele generații în spiritul înaltelor idealuri și virtuți ale poporului român, al dragostei și stimei față de partid, față de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de tovarășa Elena Ceaușescu.
Va fi reliefată politica profund umanistă promovată de partidul și statul nostru pentru creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual, asigurarea drepturilor fundamentale la muncă pentru toți cetățenii țării, majorarea retribuțiilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii, faptul că peste 80 la sută din populația țării trăiește în locuințe noi, creșterea veniturilor sociale la peste 15.000 lei pe o familie.
Activitățile politico-educative vor constitui un nou prilej de afirmare a deplinei adeziuni a tuturor femeilor față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, față de activitatea neobosită și strălucitele inițiative ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, ale tovarășei Elena Ceaușescu, pentru asigurarea dreptului suprem al oamenilor, al popoarelor la viață, la pace, la dezvoltarea liberă și independentă pentru ca generațiile de azi și de mâine, copiii noștri, toți copiii lumii să trăiască fără coșmarul războiului, să se poată dedica muncii pașnice, constructive.

Ultimul 8 Martie sărbătorit la scara întregii țări, după indicațiile venite de la centru
Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, comitetele județene, municipale, orășenești și comunale ale femeilor vor organiza în întâmpinarea Zilei de 8 Martie, în colaborare cu organizațiile sindicale, de UTC , ale democrației și unității socialiste, comitetele de cultură și educație socialistă, acțiuni politico-educative și cultural-artistice, după cum urmează:
În perioada 27 februarie – 8 martie
– În unitățile economice cu pondere feminină din industrie și agricultură, în instituții, se vor organiza expuneri, în care vor fi reliefate grandioasele realizări obținute de poporul român în perioada de după Congresul al IX-lea al partidului, precum și înaltele răspunderi ce revin femeilor în acest an în producție, în familie și societate.
– În municipii, orașe, comune se vor organiza expoziții cu realizări ale femeii în domeniul creației tehnico-științifice, produse de artizanat, pictură, tapiserii etc.
În perioada 3-8 martie
– În municipii și orașe se vor organiza, în colaborare cu comitetele de cultură și educație socialistă, consiliile sindicatelor, organizațiile UTC și pionieri, adunări urmate de spectacole festive, susținute de formații artistice de amatori și profesioniști participante la Festivalul Național „Cântarea României“. Se vor prezenta cu prioritate cântecul și poezia cu conținut revoluționar-patriotic, dansul tematic, teatrul politic, muzică cu profund caracter patriotic-educativ.
La nivel central, în municipiul București
– În ziua de 7 martie, Consiliul Național al Femeilor, împreună cu Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Consiliul Central al UGSR, Comitetul Central al UTC, Consiliul Național al Organizației Pionierilor, Radioteleviziunea română, Comitetul municipal al femeilor București, vor organiza în sala Operei Române, o adunare urmată de un spectacol festiv, dedicat Zilei de 8 Martie.
Adunarea și spectacolul se vor constitui într-un vibrant omagiu adus tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, îndelungatei și eroicei sale activități revoluționare, a tovarășei Elena Ceaușescu, consacrate idealurilor supreme ale poporului român. Vor fi relevate marile înfăptuiri din anii construcției socialiste și în mod deosebit din perioada inaugurată de istoricul Congres al IX-lea, care într-o impresionantă unanimitate, l-a ales pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în suprema funcție de conducere a partidului și a destinelor țării. De asemenea, vor evidenția răspunderile ce revin femeilor în viața politică, economică și socială a patriei.
Adunările vor adopta telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, și tovarășei Elena Ceaușescu. Asemenea telegrame vor fi adresate și de către colective din marile întreprinderi și unități agricole cu pondere feminină.
La adunare vor fi invitate femei din diferite domenii și sectoare de activitate, activiste de partid și de stat, ale mișcării de femei.
De asemenea, vor fi invitate soțiile șefilor misiunilor diplomatice în Republica Socialistă România.
Spectacolul va fi înregistrat și transmis de televiziune în seara Zilei de 8 Martie.
Cheltuielile vor fi suportate în mod egal de organizatori.
În întâmpinarea Zilei de 8 Martie, presa, radio și televiziunea vor publica materiale și transmite emisiuni dedicate muncii și vieții femeilor din România socialistă, precum și aspecte din lupta și activitatea femeilor din lumea întreagă.
Cu prilejul Zilei de 8 martie, Consiliul Național al Femeilor va adresa felicitări organizațiilor de femei din diferite țări, Federației Democrate Internaționale a Femeilor și altor organizații internaționale.

Președintă,
Ana Mureșan

Arhivele Naționale, Fond CC al PCR – Secția Organizatorică, dos. nr. 11/1989.


© Ilarion Țiu. Acest text este protejat de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Reproducerea integrală sau parțială fără menționarea sursei este interzisă. Autorul nu își asumă nici o răspundere legală sau publică în cazul în care textele sale sunt preluate ori utilizate în scopul unor interpretări care încalcă legislația în vigoare, diversitatea sau democrația.